Opłaty za studia

Uchwała Senatu PANS w Przemyślu z dnia 25.09.2023 r. w sprawie warunków i trybu pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne. 

Wysokości opłat w roku akademickim 2023/2024

Opłata rekrutacyjna w roku akademickim 2023/2024 wynosi 85 zł (osiemdziesiąt pięć złotych).

Wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych
w Przemyślu dla cykli rozpoczynających się od roku akademickiego 2023/2024

Uczelnia pobiera następujące wysokości opłat na studiach pierwszego i drugiego stopnia, a także na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia tzw. pomostowych na kierunku „pielęgniarstwo”:

 1. związane ze świadczeniem usług edukacyjnych:
 • kształcenie na studiach niestacjonarnych 2 900 zł za semestr studiów;
 • opłata za powtarzanie semestru jest naliczana wg zasady 130 zł x liczba punktów ECTS (koniecznych do zaliczenia semestru);
 • opłata za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce jest naliczana wg zasady 130 zł x liczba punktów ECTS przypisanych do danego przedmiotu;
 • opłata za udział w zajęciach nieobjętych programem studiów jest naliczana wg zasady 130 zł x liczba punktów ECTS przypisanych do danego przedmiotu;
 • opłata za zajęcia, którym nie przypisano punktów ECTS, jest naliczana według zasady 26 zł za godzinę dydaktyczną tych zajęć.

 

 1. Opłata za przeprowadzanie potwierdzania efektów uczenia się jest naliczana według zasady 130 zł
  x liczba punktów ECTS przypisanych do danych zajęć, natomiast dla zajęć nieposiadających punktów ECTS nalicza się według zasady 33 zł x liczba godzin za dane zajęcia.

 

 1. Pozostałe wysokości opłat zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 661):
 • wydanie indeksu – 4 zł;
 • wydanie odpisu innego niż wydany na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy tj.: dyplom ukończenia studiów w języku obcym, suplement do dyplomu w języku obcym, duplikat dyplomu ukończenia studiów, duplikat suplementu do dyplomu – 20 zł;
 • wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej – 22 zł;
 • uwierzytelnienie dokumentów, o których mowa w art. 78 ust. 1 ustawy, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą – 26 zł.

 

 1. Za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej lub indeksu pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału.

Wysokość opłaty za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku polskim na kierunkach realizowanych w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu wynosi:

1) na studiach pierwszego stopnia 4 600 zł za semestr studiów; za wyjątkiem kierunku „pielęgniarstwo”, na którym opłata wynosi 5 800 zł za semestr studiów;

2) studiach drugiego stopnia 5 000 zł za semestr studiów; za wyjątkiem kierunku „pielęgniarstwo”,
na którym opłata wynosi 5 800 zł za semestr studiów.

 

Opłata za kształcenie na studiach niestacjonarnych, może być za zgodą rektora lub osoby działającej z upoważnienia rektora, na pisemny wniosek studenta, wniesiona za każdy semestr z osobna przy zastosowaniu następujących terminów:

1) za semestr zimowy – do 15 października 2023 roku;

2) za semestr letni – do 15 marca 2024 roku.

Opłata za kształcenie na studiach niestacjonarnych, może być za zgodą rektora lub osoby działającej z upoważnienia rektora, na pisemny wniosek studenta, wniesiona w 4 ratach w semestrze po 725 zł każda, przy zastosowaniu następujących terminów:

1) w semestrze zimowym

 • I rata – do 15 października 2023 roku,
 • II rata – do 15 listopada 2023 roku,
 • III rata – do 15 grudnia 2023 roku,
 • IV rata – do 15 stycznia 2024 roku;

2) w semestrze letnim

 • I rata – do 15 marca 2024 roku,
 • II rata – do 15 kwietnia 2024 roku,
 • III rata – do 15 maja 2024 roku,
 • IV rata – do 15 czerwca 2024 roku.

 

Do czasu ukończenia studiów przez osoby przyjęte na studia w PANS w Przemyślu na dany rok akademicki, wysokość ustalonych dla nich opłat nie może ulec zwiększeniu, nie jest również możliwe wprowadzenie nowych opłat. Nie dotyczy to zwiększenia wysokości za prowadzenie zajęć nieobjętych programem studiów.

Opłata rekrutacyjna w roku akademickim 2022/2023 wynosi 85 zł (osiemdziesiąt pięć złotych).

Wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu dla cykli rozpoczynających się od roku akademickiego 2022/2023.

Uczelnia pobiera następujące wysokości opłat na studiach pierwszego i drugiego stopnia:

1. Związane ze świadczeniem usług edukacyjnych:

 • Opłata za powtarzanie semestru jest naliczana wg zasady 110 zł x liczba punktów ECTS (koniecznych do zaliczenia semestru);
 • Opłata za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce jest naliczana wg zasady 110 zł x liczba punktów ECTS przypisanych do danego przedmiotu;
 • Opłata za udział w zajęciach nieobjętych programem studiów jest naliczana wg zasady 110 zł x liczba punktów ECTS przypisanych do danego przedmiotu;
 • Opłata za zajęcia, którym nie przypisano punktów ECTS, jest naliczana według zasady 22 zł za godzinę dydaktyczną tych zajęć.

2. Opłata za przeprowadzanie potwierdzania efektów uczenia się jest naliczana według zasady 110 zł x liczba punktów ECTS przypisanych do danych zajęć, natomiast dla zajęć nieposiadających punktów ECTS nalicza się ją według zasady 28 zł x liczba godzin za dane zajęcia.

3. Pozostałe wysokości opłat zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. poz. 661):

 • wydanie indeksu – 4 zł;
 • wydanie odpisu innego niż wydany na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy tj.: dyplom ukończenia studiów w języku obcym, suplement do dyplomu w języku obcym, duplikat dyplomu ukończenia studiów, duplikat suplementu do dyplomu – 20 zł;
 • wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej – 22 zł;
 • uwierzytelnienie dokumentów, o których mowa w art. 78 ust. 1 ustawy, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą – 26 zł.
 1. Za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej lub indeksu pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału.

Uczelnia pobiera następujące wysokości opłat na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia tzw. pomostowych na kierunku pielęgniarstwo:

 1. Związane ze świadczeniem usług edukacyjnych:
 • kształcenie na studiach niestacjonarnych 2 500 zł za semestr studiów;
 • opłata za udział w zajęciach nieobjętych programem studiów jest naliczana wg zasady 110 zł x liczba punktów ECTS przypisanych do danego przedmiotu, przy czym opłata za zajęcia, którym nie przypisano punktów ECTS, jest naliczana według zasady 22 zł za godzinę dydaktyczną tych zajęć.
 1. Pozostałe wysokości opłat zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. poz. 661):
 • wydanie odpisu innego niż wydany na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce : dyplom ukończenia studiów w języku obcym, suplement do dyplomu w języku obcym, duplikat dyplomu ukończenia studiów, duplikat suplementu do dyplomu – 20 zł;
 • wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej – 22 zł;
 • uwierzytelnienie dokumentów, o których mowa w art. 78 ust. 1 ustawy, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą – 26 zł.

Za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej lub indeksu pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału.

Opłata za kształcenie na studiach niestacjonarnych, może być wniesiona za każdy semestr z osobna, za zgodą Rektora lub osoby upoważnionej, na pisemny wniosek studenta,  przy zastosowaniu następujących terminów:

 • za semestr zimowy – do 15 października 2022 roku;
 • za semestr letni – do 15 marca 2023 roku.

Opłata za kształcenie na studiach niestacjonarnych, może być wniesiona w 4 ratach w semestrze – po 625 zł każda, za zgodą Rektora lub osoby upoważnionej, na pisemny wniosek studenta, przy zastosowaniu następujących terminów:

1. W semestrze zimowym

 • I rata – do 15 października 2022 roku;
 • II rata – do 15 listopada 2022 roku;
 • III rata – do 15 grudnia 2022 roku;
 • IV rata – do 15 stycznia 2023 roku.

 2.  W semestrze letnim

 • I rata – do 15 marca 2023 roku;
 • II rata – do 15 kwietnia 2023 roku;
 • III rata – do 15 maja 2023 roku;
 • IV rata – do 15 czerwca 2023 roku.

Wysokość opłaty za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych prowadzonych
w języku polskim na kierunkach realizowanych w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu wynosi:

 • na studiach pierwszego stopnia 4 000 zł za semestr studiów; z wyjątkiem kierunku „pielęgniarstwo”, na którym opłata wynosi 5 000 zł za semestr studiów;
 • studiach drugiego stopnia 4 300 zł za semestr studiów; z wyjątkiem kierunku "pielęgniarstwo", na którym opłata wynosi 5000 zł za semestr studiów.

Do czasu ukończenia studiów przez studenta PANS w Przemyślu wysokości ustalonych dla nich opłat nie mogą ulec zwiększeniu. Nie dotyczy to zwiększenia wysokości za prowadzenie zajęć nieobjętych programem studiów, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3.

 

Wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w PWSW w Przemyślu dla cyklu rozpoczynającego się od semestru letniego w roku akademickim 2021/2022 na kierunku pielęgniarstwo  studia pierwszego stopnia, niestacjonarne tzw. pomostowe.

Uczelnia pobiera następujące wysokości opłat na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia tzw. pomostowych na kierunku pielęgniarstwo:

 1. Związane ze świadczeniem usług edukacyjnych:
 • kształcenie na studiach niestacjonarnych 2 500 zł za semestr studiów;
 • opłata za udział w zajęciach nieobjętych programem studiów jest naliczana wg zasady 100 zł x liczba punktów ECTS przypisanych do danego przedmiotu, przy czym opłata za zajęcia, którym nie przypisano punktów ECTS, jest naliczana według zasady 20 zł za godzinę dydaktyczną tych zajęć.
 1. Pozostałe wysokości opłat zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. poz. 661):
 • wydanie odpisu innego niż wydany na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: dyplom ukończenia studiów w języku obcym, suplement do dyplomu w języku obcym, duplikat dyplomu ukończenia studiów, duplikat suplementu do dyplomu – 20 zł;
 • wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej – 22 zł;
 • uwierzytelnienie dokumentów, o których mowa w art. 78 ust. 1 ustawy, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą – 26 zł.

Za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej lub indeksu pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału.

Opłata za kształcenie na studiach niestacjonarnych, może być wniesiona za każdy semestr z osobna, za zgodą Rektora lub osoby upoważnionej, na pisemny wniosek studenta,  przy zastosowaniu następujących terminów:

 • za semestr letni – do 15 marca 2022 roku;
 • za semestr zimowy – do 15 października 2022 roku.

Opłata za kształcenie na studiach niestacjonarnych, może być wniesiona w 5 ratach w semestrze – po 500 zł każda, za zgodą Rektora lub osoby upoważnionej, na pisemny wniosek studenta, przy zastosowaniu następujących terminów:

 1. W semestrze letnim
 • I rata – do 15 marca 2022 roku;
 • II rata – do 15 kwietnia 2022 roku;
 • III rata – do 15 maja 2022 roku;
 • IV rata – do 15 czerwca 2022 roku;
 • V rata – do 15 lipca 2022 roku;

     2.  W semestrze zimowym

 • I rata – do 15 września 2022 roku;
 • II rata – do 15 października 2022 roku;
 • III rata – do 15 listopada 2022 roku;
 • IV rata – do 15 grudnia 2022 roku;
 • V rata – do 15 stycznia 2023 roku.

Uczelnia pobiera następujące wysokości opłat na studiach pierwszego i drugiego stopnia:

 1. Związane ze świadczeniem usług edukacyjnych:
  • opłata za powtarzanie semestru jest naliczana wg zasady 100 zł x liczba punktów ECTS (koniecznych do zaliczenia semestru);
  • opłata za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce jest naliczana wg zasady 100 zł x liczba punktów ECTS przypisanych do danego przedmiotu;
  • opłata za udział w zajęciach nieobjętych programem studiów jest naliczana wg zasady 100 zł x liczba punktów ECTS przypisanych do danego przedmiotu;
  • opłata za zajęcia, którym nie przypisano punktów ECTS, jest naliczana według zasady 20 zł za godzinę dydaktyczną tych zajęć.
 1. Opłata za przeprowadzanie potwierdzania efektów uczenia się jest naliczana według zasady 100 zł x liczba punktów ECTS przypisanych do danych zajęć, natomiast dla zajęć nieposiadających punktów ECTS nalicza się ją według zasady 25 zł x liczba godzin za dane zajęcia.
 2. Pozostałe wysokości opłat zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. poz. 661):
  • wydanie indeksu – 4 zł;
  • wydanie odpisu innego niż wydany na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy tj.: dyplom ukończenia studiów w języku obcym, suplement do dyplomu w języku obcym, duplikat dyplomu ukończenia studiów, duplikat suplementu do dyplomu – 20 zł;
  • wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej – 22 zł;
  • uwierzytelnienie dokumentów, o których mowa w art. 78 ust. 1 ustawy, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą – 26 zł.
 3. Za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej lub indeksu pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału.

Wysokość opłaty za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku polskim na kierunkach realizowanych w PWSW w Przemyślu wynosi:

 1. na studiach pierwszego stopnia 3 600 zł za semestr studiów; z wyjątkiem kierunku „pielęgniarstwo”, na którym opłata wynosi 4 500 zł za semestr studiów;
 2. na studiach drugiego stopnia 3 900 zł za semestr studiów.

Do czasu ukończenia studiów przez studenta PWSW w Przemyślu wysokości ustalonych dla nich opłat nie mogą ulec zwiększeniu. Nie dotyczy to zwiększenia wysokości za prowadzenie zajęć nieobjętych programem studiów, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3

Opłata za semestr nauki dla cudzoziemców studiujących na  kierunkach realizowanych w PWSW w Przemyślu w roku akademickim 2020/2021 wynosi 3600 zł.

Opłaty za usługi edukacyjne świadczone przez PWSW w Przemyślu w roku akademickim 2020/2021

 • opłata za powtarzanie semestru jest naliczana wg zasady 55 zł x liczba punktów ECTS (koniecznych do zaliczenia semestru);
 • opłata za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce jest naliczana wg zasady 55 zł x liczba punktów ECTS przypisanych do danego przedmiotu;
 • opłata za udział w zajęciach nieobjętych programem studiów jest naliczana wg zasady 65 zł x liczba punktów ECTS przypisanych do danego przedmiotu;
 • opłata za zajęcia, którym nie przypisano punktów ECTS, jest naliczana według zasady 10 zł za godzinę dydaktyczną tych zajęć.

Opłata za przeprowadzanie potwierdzania efektów uczenia się jest naliczana według zasady 72 zł x liczba punktów ECTS przypisanych do danego przedmiotu, natomiast dla przedmiotów nieposiadających punktów ECTS nalicza się według zasady 15 zł x liczba godzin za dany przedmiot.

Pozostałe wysokości opłat zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1861 z późn. zm.):

 • wydanie indeksu – 4 zł;
 • wydanie odpisu innego niż wydany na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy tj.: dyplom ukończenia studiów w języku obcym, suplement do dyplomu w języku obcym, duplikat dyplomu ukończenia studiów i duplikat suplementu do dyplomu – 20 zł;
 • wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej – 22 zł;
 • uwierzytelnienie dokumentów, o których mowa w art. 78 ust. 1 ustawy, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą – 26 zł.

Za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej  lub indeksu pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału.

Przewiń na górę