Inne stypendium

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2022/2023

Od dnia 1 października do dnia 25 października 2022 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie stypendium dla studentów wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Podstawa prawna

Kwestie przyznawania stypendiów ministra dla studentów regulują przepisy:

 • art. 93, art. 359, art. 361 i art. 363 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) oraz
 • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2022 r. poz. 428).

Warunki otrzymania stypendium

Kto może otrzymać stypendium?

Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się:

   • znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub

   • znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

  Stypendium ministra przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.
  Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.
  Stypendium ministra na rok akademicki 2022/2023 może zostać przyznane studentowi, który spełnił łącznie następujące warunki:

    • w poprzednim roku akademickim (czyli 2021/2022) zaliczył rok studiów oraz

    • uzyskał wpis na kolejny rok studiów w danym roku akademickim (czyli 2022/2023).

   Ww. wymogów nie stosuje się do studenta, który w roku złożenia wniosku o przyznanie stypendium (czyli w 2022 r.) został przyjęty na studia drugiego stopnia. Z tym że wyjątek ten dotyczy wyłącznie studentów studiów drugiego stopnia. Osoba przyjęta w 2022 r. na I rok jednolitych studiów magisterskich nie może ubiegać się o stypendium na I roku tych studiów.

   Niespełnienie wyżej wymienionych warunków spowoduje odmowę przyznania stypendium.

   Komu nie przysługuje stypendium ministra?

   Stypendium ministra nie przysługuje studentowi posiadającemu już tytuł zawodowy:

     • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;

     • licencjata, inżyniera albo równorzędny, ale tylko gdy ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

    Stypendium nie przysługuje również studentowi, w przypadku którego łączny okres studiów jest dłuższy niż 12 semestrów, z tym że w przypadku studiów:

      • pierwszego stopnia – gdy jest dłuższy niż 9 semestrów,

      • drugiego stopnia – gdy jest dłuższy niż 7 semestrów.

     Do ww. łącznego okresu wlicza się każdy rozpoczęty semestr, nawet jeżeli student przebywał w jego trakcie na urlopie od zajęć w uczelni. Wyjątkiem są semestry na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego – nie są one wliczane do okresu, w którym przysługuje stypendium ministra.

     W przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających – zgodnie z przepisami prawa – 11 albo 12 semestrów, okres przysługiwania stypendiów ministra jest dłuższy o 2 semestry, a zatem wynosi łącznie 14 semestrów.

     Ww. warunki są weryfikowane z systemem POL-on w trakcie oceny formalnej wniosków.

     Jakie osiągnięcia są uznawane przy ocenie wniosku za znaczące?

     Osiągnięcia naukowe oraz artystyczne wskazywane we wnioskach muszą być związane z odbywanymi studiami na danym kierunku (lub na kilku kierunkach – w przypadku indywidualnych studiów międzywydziałowych, międzyobszarowych, międzydziedzinowych). We wniosku nie należy wykazywać osiągnięć związanych np. z pracą zawodową, hobby lub innymi zainteresowaniami, drugimi studiami, etc.

     Za znaczące osiągnięcia naukowe studenta uważa się:

       1. Autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

       1. Autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy,
        Aktualny wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 21 grudnia 2021 r.

       1. Znaczący udział w projekcie badawczym o wysokim poziomie innowacyjności, realizowanym przez uczelnię, w której student odbywa lub odbywał kształcenie, w tym udział w projekcie badawczym finansowanym w ramach konkursu ogólnopolskiego lub międzynarodowego,

       1. Samodzielne wygłoszenie referatu naukowego dotyczącego badań naukowych o wysokim poziomie innowacyjności, którego student jest autorem lub współautorem, na ogólnopolskiej lub międzynarodowej konferencji naukowej o wysokim prestiżu zorganizowanej przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, zagraniczną uczelnię lub zagraniczną instytucję naukową;

       1. Uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym, w którym uczestniczyli studenci uczelni co najmniej z pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych.

      Za znaczące osiągnięcia artystyczne studenta uważa się:

        1. Autorstwo lub wykonanie utworu muzycznego lub innej formy muzycznej zaprezentowanych na przeglądzie, festiwalu lub koncercie o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu,

        1. Autorstwo lub znaczący wkład autorski utworów muzycznych nagranych na płycie wydanej przez firmę producencką o wysokim prestiżu,

        1. Znaczący udział w powstaniu utworu audiowizualnego, w tym filmowego, zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu kinowym lub telewizyjnym, w tym reżyseria, montaż, autorstwo scenografii lub zdjęć, odegranie pierwszo- lub drugoplanowej roli,

        1. Znaczący udział w powstaniu spektaklu teatralnego, operowego, operetkowego, baletowego lub musicalowego, zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu scenicznym lub telewizyjnym, w tym reżyseria, autorstwo scenografii, odegranie pierwszo- lub drugoplanowej roli;

        1. Autorstwo formy choreograficznej zaprezentowanej na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu scenicznym lub telewizyjnym;

        1. Autorstwo dzieła plastycznego lub architektonicznego zaprezentowanego na zbiorowej wystawie zorganizowanej przez instytucję kultury o wysokim prestiżu lub w przestrzeni publicznej;

        1. Indywidualną autorską wystawę plastyczną zorganizowaną przez instytucję kultury o wysokim prestiżu;

        1. Uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym.

       Za znaczące osiągnięcia sportowe studenta uważa się zajęcie w:

         1. sportach olimpijskich, paraolimpijskich lub objętych programem igrzysk głuchych, w rywalizacji indywidualnej albo drużynowej, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.), co najmniej:
            1. szesnastego miejsca w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych,

            1. ósmego miejsca w mistrzostwach świata,

            1. szóstego miejsca w mistrzostwach Europy,

            1. trzeciego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach świata lub Europy,

            1. pierwszego miejsca w mistrzostwach Polski rozgrywanych w kategorii seniora,

            1. miejsca, o którym mowa w lit. b–e, w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych;

          1. rywalizacji indywidualnej albo drużynowej w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, co najmniej trzeciego miejsca w:
             1. uniwersjadzie,

             1. akademickich mistrzostwach świata,

             1. akademickich mistrzostwach Europy,

             1. Europejskich Igrzyskach Studentów.

          W jaki sposób są dokumentowane osiągnięcia?

          Osiągnięcia są dokumentowane w postaci pisemnej. Do wniosku należy dołączyć oświadczenia, zaświadczenia lub regulaminy dotyczące ww. osiągnięć. Wykaz niezbędnych załączników został zamieszczony do pobrania na dole strony.

          WAŻNE! Oświadczenia dołączane do wniosku mogą być podpisane tylko własnoręcznie albo elektronicznie.

          W przypadku wyboru podpisu własnoręcznego należy:

            1. pobrać dany wzór oświadczenia i wypełnić danymi (w edytorze tekstowym)

            1. wydrukować,

            1. podpisać własnoręcznie,

            1. wykonać skan (lub zdjęcie) i zapisać jako PDF

           W przypadku wyboru podpisu elektronicznego należy:

             1. pobrać dany wzór oświadczenia i wypełnić danymi (w edytorze tekstowym)

             1. zapisać jako PDF

             1. podpisać elektronicznie:
                1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym – za pomocą aplikacji udostępnionej przez dostawcę tej usługi

                1. podpisem zaufanym

                1. podpisem osobistym (przez e-dowód) – przy pomocy czytnika lub aplikacji eDO App.

             Uwaga! Wstawienie do pliku oświadczenia cyfrowego odwzorowania własnego podpisu (np. zdjęcia, skanu, jpeg, etc.) nie stanowi elektronicznego podpisu tego oświadczenia. Niedopuszczalne jest również podpisywanie oświadczeń za pomocą programu Acrobat Reader przez funkcję „Podpisz się (dodaj inicjały/podpis)”. Wniosek zawierający takie oświadczenia będzie odsyłany do uczelni do poprawienia.

             Tryb składania wniosku o stypendium

             Kto składa wniosek o stypendium?

             Wnioskodawcą stypendium ministra jest wyłącznie rektor uczelni.

             Sposób przedstawiania rektorowi swoich kandydatur przez studentów powinien zostać określony samodzielnie przez uczelnię (tryb ten nie jest określony w rozporządzeniu).

             Rektor może nie przesłać do ministra wniosku, który nie spełnia warunków formalnych (patrz pkt 2.1. i 2.2.) lub nie zawiera znaczących osiągnięć, o których mowa w rozporządzeniu.

             Z jakiego okresu mogą być podawane osiągnięcia we wniosku?

             We wniosku można przedstawić wyłącznie osiągnięcia uzyskane do dnia 30 września 2022 r. Muszą to być osiągnięcia uzyskane w okresie studiów, a więc:

               1. w przypadku studenta studiów pierwszego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – od dnia rozpoczęcia tych studiów,

               1. w przypadku studenta studiów drugiego stopnia – od dnia rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia.

              W przypadku dotychczasowych stypendystów ministra, we wniosku można podać jedynie osiągnięcia uzyskane od 1 października roku akademickiego, w którym studentowi przyznano ostatnie stypendium ministra.

              We wniosku nie można wykazywać osiągnięć, które zostały uzyskane w okresie urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów.

              W jaki sposób są przekazywane wnioski do ministra?

              Wnioski są składane za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system OSF).

              Moduł składania wniosków o stypendium zostanie udostępniony w systemie OSF w dniu 1 października 2022 r. Wcześniej nie będzie możliwości zapoznania się z działaniem systemu.

              Wniosek może złożyć wyłącznie rektor uczelni albo osoba przez niego upoważniona – wyłącznie przez system OSF.

              W przypadku pełnomocnictwa rektora, powinno ono wprost wskazywać, że dana osoba jest upoważniona do składania wniosków o przyznanie studentom stypendium ministra za znaczące osiągnięcia.

              Wnioski, które zostaną przesłane inną drogą niż przez system OSF (np. w postaci papierowej pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem platformy ePUAP), nie będą rozpatrywane.

              Jaki jest termin składania wniosków?

              Wniosek o przyznanie stypendium składa się w terminie od dnia 1 października do dnia 25 października 2022 r. Po tej dacie system OSF automatycznie zakończy nabór wniosków.

              Ww. termin jest terminem prawa materialnego, zatem nie podlega przywróceniu w trybie art. 58 Kpa.

              Tryb przyznawania stypendium

              Jakie są etapy procedury przyznawania stypendium?

              W pierwszej kolejności wszystkie wnioski o przyznanie stypendium zostają poddane ocenie formalnej. Na tym etapie Ministerstwo weryfikuje z systemem POL-on dane dotyczące przebiegu studiów. Sprawdzana jest kompletność dokumentów oraz prawidłowość sposobu udokumentowania osiągnięć (patrz pkt 2.4).

              W wyniku oceny formalnej część wniosków może być odesłana do wnioskodawcy w celu uzupełnienia braków formalnych lub złożenia stosownych wyjaśnień. Odbywa się to przez system OSF oraz ePUAP.

              Ocenie merytorycznej podlegają wyłącznie wnioski spełniające wymagania formalne.

              Klucz oceny wniosków w tym konkursie zostanie opublikowany w późniejszym terminie. Może on się różnić od wytycznych oceny stosowanych w poprzednim konkursie.

              Do kiedy są rozpatrywane wnioski?

              Wnioski o stypendium na rok akademicki 2022/2023 zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

              Do otrzymania stypendium konieczne jest posiadanie statusu studenta i spełnianie warunków uzyskania stypendium (patrz pkt. 2.2) – w dniu wydania decyzji przez Ministra.
              Z konstrukcji art. 359 oraz art. 93 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wynika bowiem, że stypendium nie może otrzymać osoba niebędąca już studentem lub osoba, która nie spełnia warunków jego otrzymania (np. osoba, która przekroczyła liczbę semestrów studiowania, w których przysługują stypendia).

              Po rozpatrzeniu wniosków przez Ministra, do uczelni oraz studentów zostaną przesłane decyzje administracyjne w sprawie przyznania albo odmowy przyznania stypendium.

              Liczba, wysokość i sposób wypłacania stypendium

              Minister może przyznać maksymalnie 840 stypendiów.

              Stypendium jest przyznawane na rok akademicki. Maksymalna wysokość stypendium wynosi 17.000 zł.  Wysokość stypendium zostanie ustalona w decyzji w sprawie przyznania stypendium.
              Stypendium wypłaca studentowi uczelnia ze środków finansowych przekazanych na ten cel przez Ministra.

              Stypendium wypłaca się jednorazowo, w terminie 14 dni od dnia zaksięgowania środków na rachunku bankowym uczelni – na wskazany przez studenta rachunek bankowy albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo w gotówce.

              Stypendia Starosty Przemyskiego

              Stypendium jest przyznawane za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki dla szczególnie uzdolnionych studentów (do 26 roku życia), mających stałe zameldowanie na terenie powiatu przemyskiego. Stypendium przyznaje się studentom na rok akademicki w wysokości 300,00 zł miesięcznie (w okresie od października danego roku do lipca roku następnego). Wnioski o przyznanie stypendium dla studentów należy składać w terminie do dnia 10 października każdego roku.

              Komplet dokumentów składa się z:

              1. Wniosku na Stypendium Starosty Przemyskiego
               • zaświadczenie dziekana uczelni lub działającej w ich imieniu osoby upoważnionej, o wysokości średniej z ocen uzyskanej za poprzedni rok akademicki;
               • oświadczenie opiekuna naukowego o uzyskanych osiągnięciach;
               • opinię opiekuna naukowego;
               • oświadczenie o stałym zameldowaniu na terenie powiatu przemyskiego poprzez wypełnienie oświadczenia w treści wniosku.
              2. Zgody na przetwarzanie danych studenta.
              3. Zgody na przetwarzanie danych opiekuna naukowego.

              Więcej informacji o zasadach przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki dla szczególnie uzdolnionych studentów zamieszkałych na terenie powiatu przemyskiego w Uchwale i Załączniku do Uchwały nr IX/58/2019 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 18 czerwca 2019 roku.

              Przemyski Program Stypendialny

              Studenci PANS w Przemyślu mogą ubiegać się o stypendium dla zamieszkujących Gminę Miejską Przemyśl w ramach Przemyskiego Programu Stypendialnego – do 300 zł miesięcznie. Szczególną informacja oraz wzór wniosku pod linkiem: Uchwała Nr 1542022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 17-10-2022 w sprawie Przemyskiego Programu Stypendialnego.
               

              Wniosek o stypendium należy złożyć w terminie od 1 października do 31 października br.
              – osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu (Rynek 1) lub
              – w szczególnie uzasadnionych przypadkach za pośrednictwem Biura Obsługi Studenta PANS.

              Wzór wniosku znajduje się w powyższej Uchwale oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Przemyśla.

              Wnioski złożone za pośrednictwem BOS powinny zostać całościowo dostarczone do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu przez wyznaczonego pracownika DOK w wyżej wskazanym terminie.

               

              Przewiń na górę