Pomoc materialna

 

Student Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu może ubiegać się o przyznanie świadczeń w formie:

Od 2016 r. najlepsi studenci PANS są również nagradzani stypendium przyznawanym przez Prezydenta Miasta Przemyśla.

Od 2019 r. uzdolnieni studenci z powiatu przemyskiego mogą otrzymywać stypendia za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki.  Uchwała nr LXIX/430/2022 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 20 grudnia 2022 r.

Szczegółowe informacje, w tym zasady przyznawania ww. świadczeń, wykaz wymaganych dokumentów i in. zostały umieszczone w poszczególnych załącznikach:

Wysokość stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych,  stypendium rektora oraz zapomogi w roku akademickim 2023/2024 regulują zarządzenia Rektora PANS w Przemyślu.

Wnioski o przyznanie stypendiów oraz zapomogi (wraz z kompletem dokumentów) należy składać w określonych dniach i godzinach w sekretariacie właściwego instytutu dla danego kierunku studiów.

Wykaz załączników do Regulaminu świadczeń dla studentów

Załącznik nr 1

- Wzór wniosku nr 1 ‑ WNIOSEK DO UCZELNIANEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ PAŃSTWOWEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W PRZEMYŚLU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO W ROKU AKADEMICKIM 20…/20…

Załączniki do wniosku nr 1 i nr 5

Załącznik nr 1 – WZÓR ZAŚWIADCZENIA Z URZĘDU SKARBOWEGO O DOCHODZACH CZŁONKA RODZINY PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30b, 30c, i 30e i art. 30f  USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH, UZYSKANYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM ROK AKADEMICKI

Załącznik nr 2 – OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH, OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM ROK AKADEMICKI 20…/20…

Załącznik nr 3 – OŚWIADCZENIE STUDENTA DOTYCZĄCE ZAKWATEROWANIA W DOMU STUDENTA LUB W OBIEKCIE INNYM NIŻ DOMU STUDENTA

Załącznik nr 4 – INFORMACJA O WYKWATEROWANIU

Załącznik nr 5 – OŚWIADCZENIE STUDENTA O NIEPROWADZENIU WSPÓLNEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO Z ŻADNYM Z RODZICÓW

Załącznik nr 6 – WNIOSEK DO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ O WYDANIE DECYZJI LUB ZAŚWIADCZENIA O SYTUACJI DOCHODOWEJ I MAJĄTKOWEJ MOJEJ RODZINY

Załącznik nr 7 – OŚWIADCZENIE STUDENTA O ŹRÓDLE UTRZYMANIA RODZINY

Załącznik nr 2

- Wzór wniosku nr 2 – WNIOSEK DO UCZELNIANEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ PAŃSTWOWEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W PRZEMYŚLU O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU AKADEMICKIM 20…/20…

Załącznik nr 3

- Wzór wniosku nr 3 – WNIOSEK DO UCZELNIANEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ PAŃSTWOWEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W PRZEMYŚLU O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA W ROKU AKADEMICKIM 20…/20…

Załącznik nr 4

- Wzór wniosku nr 4 – WNIOSEK DO UCZELNIANEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ PAŃSTWOWEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W PRZEMYŚLU O PRZYZNANIE ZAPOMOGI W SEMESTRZE ZIMOWYM/LETNIM W ROKU AKADEMICKIM 20…/20…

Załącznik nr 5

- Wzór wniosku nr 5 – WNIOSEK DO UCZELNIANEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ PAŃSTWOWEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W PRZEMYŚLU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO W SEMESTRZE LETNIM W ROKU AKADEMICKIM 20…/20…

Załącznik nr 6

- Wzór wniosku nr 6 – WNIOSEK DO UCZELNIANEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ PAŃSTWOWEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W PRZEMYŚLU O PRZYZNANIE W ROKU AKADEMICKIM 20…/20… STYPENDIUM REKTORA DLA STUDENTÓW PRZYJĘTYCH NA PIERWSZY ROK STUDIÓW W ROKU ZŁOŻENIA EGZAMINU MATURALNEGO

Załącznik nr 7

PUNKTACJA DO ZASAD PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMU STUDENTA PANS

Kredyty studenckie

Na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich (Dz. U.  z 2018 r., poz. 2468) Minister Edukacji i Nauki ustalił, że wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy uprawniająca do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2022/2023 wynosi 3.000 zł.

Więcej informacji na temat kredytów studenckich znajdziecie Państwo na stronie MEiN pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kredyty-studenckie oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich (Dz. U. z 2018 r., poz. 2468).

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem.

Przewiń na górę