Praca dyplomowa/seminaria

Instrukcja postępowania Studenta w procesie dyplomowania w semestrze zimowym  roku akademickim 2023/2024


1. Student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową w Biurze Obsługi Studenta nie później niż do 30 czerwca w roku planowanego ukończenia studiów.
Warunkiem złożenia pracy dyplomowej w BOS jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich wymaganych przedmiotów z IV/VI/VIII semestru wraz praktyką zawodową.
W przypadku braku zaliczeń z przedmiotów z semestru IV/VI/VIII i/lub braku zatwierdzenia pracy dyplomowej przez promotora, Student może przesunąć termin złożenia pracy za zgodą Dyrektora Instytutu o nie więcej niż trzy miesiące. W uzasadnionych przypadkach Dziekan Wydziału może przesunąć termin przedłużenia o nie więcej niż miesiąc !!! Jeśli praca dyplomowa lub wniosek o przedłużenie terminu złożenia pracy nie zostaną złożone w terminach określonych powyżej, Rektor na wniosek Dziekana Wydziału skreśla studenta z listy studentów.


2. Dokumenty konieczne do złożenia w BOS (co najmniej 7 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowanego):

  • praca dyplomowa w dwóch egzemplarzach (w tym jeden egz. w miękkiej oprawie, termobindowany, druk dwustronny);
  • praca dyplomowa na płycie CD/DVD w formacie Microsoft Word lub PDF w białej opisanej kopercie 
  • karta obiegowa (złożona najpóźniej w dniu odbioru dyplomu);
  • obowiązkowe załączniki i oświadczenia:

– zał. 2 – oświadczenie promotora pracy,
– zał. 3 – oświadczenie dyplomanta o samodzielnym wykonaniu pracy,
– zał. 4 – oświadczenie studenta o pracy dyplomowej na nośniku elektronicznym,
– zał. 5 – oświadczenie o prawach autorskich i prawach pokrewnych,
– zał. 6 – podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego.


3. Egzamin dyplomowy winien odbyć się w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca od daty złożenia pracy dyplomowej w Biurze Obsługi Studenta.
Egzamin dyplomowy odbywa się przed Komisją Dyplomową powołaną przez Dziekana Wydziału, w skład, której wchodzą: przewodniczący komisji, promotor i recenzent. Egzamin ma charakter ustny.
Każda z odpowiedzi dyplomanta jest oceniana przez osobę zadającą pytanie, a obliczona średnia arytmetyczna stanowi ocenę egzaminu dyplomowego. Na ostateczny wynik (ocenę) egzaminu dyplomowego (który zostaje wpisany na dyplom) składają się: ogólna średnia z toku studiów (50%), ocena pracy dyplomowej – promotora i recenzenta (25%) oraz ocena egzaminu dyplomowego (25%).


4. W terminie 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego uczelnia sporządza i wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
Po odbiór dyplomu oraz suplementu należy stawić się osobiście – dyplom i dokumenty studenta mogą być na jego wniosek wydane osobie upoważnionej (upoważnienie powinno zawierać potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważnionej dokonane przez uczelnię lub notariusza).
W przypadku potwierdzenia autentyczności podpisu przez uczelnię student wraz z osobą, której udziela upoważnienia do odbioru dokumentów proszony jest o zgłoszenie się do BOS celem wypełnienie stosownego dokumentu.

 

Deklaracja wyboru tematu pracy dyplomowej w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu, obowiązująca od roku akademickiego 2023/2024

Deklaracja wyboru tematy pracy dyplomowej PANS w Przemyślu

Załączniki:

Załączniki dla poszczególnych kierunków:

Przewiń na górę