Informacje ogólne

Zapomoga może być przyznana studentowi PANS w Przemyślu, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Za przejściową, trudną sytuację życiową studenta uważa się w szczególności:

  • urodzenie się dziecka studenta;
  • nieszczęśliwy wypadek (nagłe zdarzenie niezależne od woli studenta, którego nie można przewidzieć, ani mu zapobiec);
  • poważną i nagłą chorobę studenta lub członka jego najbliższej rodziny;
  • śmierć członka najbliższej rodziny (rodziców, rodzeństwa, dziecka, małżonka);
  • szkody spowodowane klęską żywiołową lub zdarzeniem losowym (kradzież, pożar, powódź, itp.).

Zapomoga jest formą doraźnej, nadzwyczajnej pomocy pieniężnej udzielonej na pisemny wniosek studenta.

Student może otrzymać zapomogę nie częściej niż dwa razy w roku akademickim, tylko na jednym kierunku studiów.

Student nie może otrzymać zapomogi dwa razy z tytułu tego samego zdarzenia.

W przypadku przedłożenia dokumentów zawierających dane dotyczące zdrowia, członek rodziny, którego te dane dotyczą, jest zobowiązany do zapoznania się z informacją
o przetwarzaniu danych osobowych umieszczoną na stronie internetowej Uczelni.

Wnioski

Wniosek o przyznanie zapomogi składa się w Biuro Obsługi Studenta (BOS) wraz z dokumentacją przedstawiającą trudną sytuację życiową.

Wniosek nieudokumentowany nie może być podstawą przyznania zapomogi.

Terminy

Wniosek o zapomogę należy złożyć niezwłocznie, jednakże w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zapomogi.

Przewiń na górę