Stypendium Rektora

Informacje ogólne

Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce rozumiane jako odpowiednio wysoka średnia ocen za poprzedni rok studiów lub posiadał osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

1) laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

2) medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Stypendium rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Jeżeli liczba studentów jest mniejsza niż 10, stypendium rektora może być przyznane 1 studentowi.

Decyzję w sprawie przyznania stypendium rektora podejmuje Uczelniana Komisja Stypendialna, a w sprawie odwołań Odwoławcza Komisja Stypendialna.

Wyłanianie najlepszych kandydatów do stypendium rektora odbywa się na podstawie następujących zasad:

  • wnioski o stypendium rektora oceniane są metodą punktową. O pozycji na liście rankingowej decyduje liczba punktów przyznanych studentowi w czterech kategoriach:

  1. odpowiednio wysoka średnia ocen;
  2. osiągnięcia naukowe;
  3. osiągnięcia artystyczne;
  4. osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej krajowym.

  • Podstawą przyznania stypendium rektora jest miejsce na liście rankingowej na danym kierunku studiów. Stypendium rektora otrzymają studenci najwyżej ulokowani w rankingu.
  • Za odpowiednio wysoką średnią ocen rozumie się średnią arytmetyczną, nie mniejszą niż 4,40. Średnia ocen uprawniająca do otrzymania stypendium rektora z tytułu uzyskania wysokiej średniej ocen jest wynikiem zaokrąglenia w dół do dwóch miejsc po przecinku.

Studentowi rozpoczynającemu studia drugiego stopnia w PANS w Przemyślu stypendium rektora przyznawane jest w oparciu o średnią ocen i osiągnięcia uzyskane w ostatnim roku na studiach pierwszego stopnia w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium. O stypendium rektora może starać się student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia. Jeżeli ostatni rok studiów pierwszego stopnia trwa jeden semestr, bierze się pod uwagę średnią ocen uzyskaną w tym semestrze. Absolwentom studiów pierwszego stopnia ukończonych na innym kierunku w PANS w Przemyślu lub absolwentom studiów pierwszego stopnia ukończonych poza PANS w Przemyślu, średnia ocen za ostatni rok studiów obliczana jest na podstawie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie studiów oraz uzyskaną średnią ocen.

Wnioski

Wniosek o przyznanie stypendium rektora składa się w Biuro Obsługi Studenta (BOS) tylko na jednym wybranym kierunku studiów.

Terminy

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium rektora

  • upływa 8 października danego roku.

Stypendium rektora przyznawane jest na rok akademicki na okres 9 miesięcy (od października do czerwca), z wyjątkiem przypadku, gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwa semestr – wówczas przez okres do 5 miesięcy.

Przewiń na górę