Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Informacje ogólne

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.).

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający jedno z orzeczeń:

  • orzeczenie o niepełnosprawności;
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
  • orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów;
  • orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, albo o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo o częściowej niezdolności do pracy;
  • o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przysługuje studentom cudzoziemcom, którzy posiadają wyłącznie orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych  – orzeczenie wydane przez polski organ orzekający.

Wnioski

Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych składa się w Biuro Obsługi Studenta (BOS) wraz z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem które w świetle prawa traktowane jest na równi z tym orzeczeniem.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznaje się niezależnie od sytuacji materialnej studenta.

Terminy

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych na semestr:

  • zimowy – upływa 8 października danego roku;
  • letni – upływa 25 lutego danego roku.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może być przyznane w trakcie trwania roku akademickiego, po stwierdzeniu niepełnosprawności. Stypendium jest przyznawane wówczas od miesiąca, w którym wniosek złożono bez możliwości wyrównania świadczenia za poprzednie miesiące.

W przypadku gdy ważność orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wygaśnie w trakcie roku akademickiego, stypendium to przestaje być wypłacane od następnego miesiąca po wygaśnięciu ważności orzeczenia.

Przewiń na górę