Pomoc materialna

 

Student Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu może ubiegać się o przyznanie świadczeń w formie:

Od 2016 r. najlepsi studenci PANS są również nagradzani stypendium przyznawanym przez Prezydenta Miasta Przemyśla.

Od 2019 r. uzdolnieni studenci z powiatu przemyskiego mogą otrzymywać stypendia za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki.  Uchwała nr IX/58/2019 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 18 czerwca 2019 r.

Szczegółowe informacje, w tym zasady przyznawania ww. świadczeń, wykaz wymaganych dokumentów i in. zostały umieszczone w poszczególnych zakładkach.

Wysokość stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych,  stypendium rektora oraz zapomogi w roku akademickim 2022/2023 regulują zarządzenia Rektora PANS w Przemyślu:

Wnioski o przyznanie stypendiów oraz zapomogi (wraz z kompletem dokumentów) należy składać w określonych dniach i godzinach w sekretariacie właściwego instytutu dla danego kierunku studiów.

Wykaz załączników do Regulaminu świadczeń dla studentów

Kredyty studenckie

Na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich (Dz. U.  z 2018 r., poz. 2468) Minister Edukacji i Nauki ustalił, że wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy uprawniająca do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2022/2023 wynosi 3.000 zł.

Więcej informacji na temat kredytów studenckich znajdziecie Państwo na stronie MEiN pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kredyty-studenckie oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich (Dz. U. z 2018 r., poz. 2468).

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem.

Przewiń na górę